top of page
DJI_0895.JPG

Lokala Regler

Lokala Regler & Föreskrifter för Fagersta GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3

samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

  

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan, www.fagerstagk.se

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel,
se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of Bounds (Regel 18.2)

1. Out of Bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer.

 

2. Pliktområde (Regel 17)

1. De röda pliktområdena på vänster sida av hål 14, 15 och 16 samt på väster sida om greenområde på hål 10,
    och som bara är definierade på en sida, är oändliga.

2 Omarkerade diken betraktas som röda pliktområden.

 

3. Onormala banförhållanden. (Regel 16.1) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

4. Stora myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1
  eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

5. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
  tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2, Sprinklerlock/Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mittpunkt.

3. Unga träd identifierade med en stödpinne är spelförbudszoner: Om en spelares boll ligger var som
  helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant
  träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren
    ta lättnad enligt Regel 16.1

4. Elstängsel.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
  transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
  motoriserat transportmedel för att transporteras tillbaka till sin boll i spel

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts.
Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
  Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
  återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
  Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen
  av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
  Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

Beslutat av Fagersta GK:s styrelse 2023-05-03

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap

Vid deltagande utan EGA Tävlingshandicap får spelaren/spelarna ej del i prisbordet oavsett resultat.

 

8. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen via golf.se eller via receptionen om ej annat anges i de särskilda tävlingsbestämmelserna. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken 8,3,6 (sid 80).

Vid färre än 30 deltagare/par/lag kan tävlingen ställas in.

 

9. Betalning och utlämning av scorekort

Betalning och hämtning av scorekort skall ske i receptionen, senast 45 minuter innan spelarens/spelarnas starttid.

Observera att ”Introduktionskort” gäller ej vid tävlingar.

 

10. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,0

Klass B handicap 11,1 till 18,0

Klass C handicap 18,1 till 36,0

I många tävlingar kommer tävlingsledning att bortse från klassgränserna och lotta startfältet i så jämnstora klasser som möjligt.

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

11. Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM.
Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 och kan senast i tävlingsanmälan,
välja att spela från röd tee. Motsvarande gäller för flickor och damer som kan vid anmälan välja att spela från orange tee.

Avvikelser från detta kan ske vid enskilda tävlingar. Se tävlingsvillkoren för respektive tävling.

 

12. Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används
den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter
hål 1, 18 och 1,18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

13. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.
Observera att shopen inte är en del av receptionen.

 

 

14. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen kommer att lottas ut i motsvarande antal.
Om spelare vill använda ombud vid prisutdelning skall detta meddelas tävlingsledningen innan start.

 

15. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

(Före prisutdelning- vid enstaka tävlingar när resultatlistan finns publicerad på nätet)

 

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts
ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 

 1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 2. Golfskor med metallspikar får inte användas.

 3. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

 4. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 5. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

 6. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

 7. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

 8. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala dubbel aktuell greenfee.

 9. Start på hål 10 är ej tillåtet utan att tillstånd givits av personalen.

 10. Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

 11. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

 12. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter mellan hål 9 och 10. Spelarna uppmanas att intaga medhavd
  eller inköpt förtäring vid bordet strax innan hål 10. Detta för att lättare ha kontroll över spelordningen på banan.

 13. En grupp som tappar mer än ett hål på framförvarande grupp bör släppa igenom gruppen bakom.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Beslutat av Fagersta GK:s styrelse 2023-05-03

bottom of page